People

Faculties

Tao Huang(黄涛)

Professor

Hua Zhong(钟华)

Professor

Dan Ye(叶丹)

Professor

Wenbo Zhang(张文博)

Professor

Shuren Xu(许舒人)

Associate Professor

Jun Yan(严俊)

Associate Professor

Guoquan Wu(吴国全)

Associate Professor

Jie Liu(刘杰)

Associate Professor

Wei Chen(陈伟)

Associate Professor

Heng Wu(吴恒)

Associate Professor

Chushu Gao(高楚舒)

Assistant Professor

Jiwei Xu(徐继伟)

Assistant Professor

Ph.D. Students

Shuai Wang(王帅)

Zhongshan Ren(任仲山)

Yuzhong Cao(曹羽中)

Fusang Zhang(张扶桑)

Zhaoyang Wang(汪兆洋)

Yanling Cui(崔艳玲)

Yu Gao(高钰)

Xiaochen Sun(孙晓晨)

Liangyi Kuang(亢良伊)